Späť na grafické kalkulačky

FX 9860G III

  • Grafická programovateľná kalkulačka s extra veľkým displejom
  • Pamäť 61 kB RAM/3 MB Flash – ROM
  • 20 grafických funkcií
  • Funkcie finančnej matematiky
  • Štatistické funkcie
  • Možnosť komunikácie s PC
Displej
Prirodzené zobrazenie (Natural V.P.A.M.)
8 riadok x 21 číslic
Veľkosť displeje: 216 * 384 pixelov

Pamäť
61 kB RAM/3MB Flash-ROM
28 pamätí pre hodnoty/premenné
Zobrazenie posledného zadaného výpočtu
Matematické funkcie
Vedecký zápis čísel (10+2)
Goniometrické funkcie vr. inverzných (sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctg)
Hyperbolické funkcie vr. inverzných (sinh, cosh, tgh, arcsinh, arccosh, arctgh)
Prevod jednotiek uhlov (stupně, radiány)
Zobrazenie uhlov  v stupňoch, minútach a sekundách
Prevod medzi Kartézskymi a polárnymi súradnicami
Prevody jednotiek
Prevody medzi desiatkovou, dvojkovou, osmičkovou a šestnástkovou sústavou a výpočty v nich
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Tabuľka hodnôt funkcie
Riešenie sústav lineárnych rovníc (až 6)
Výpočet koreňov polynómu (až 6)
Logické funkcie (AND/OR/…)
Výpočty s komplexnými číslami
Riešenie nelineárnych rovníc
Výpočty s maticami
Výpočty s vektormi
Funkcia ANS (poslední výsledek)
Nejmenší spoločný násobok, nejväčší spoločný deliteľ
Zvyšok po delení

Grafické funkcie
X=f(Y) graf funkcie
Počet funkcií: 20
Počet parametrických funkcií: 20
Počet funkcí v polárnej sústave súradníc: 20
Graf nerovnice - zvýraznenie v grafe
Možnosť zväčšenia, posunu v grafe
Režim kužeľosečiek

Štatistika
Stredná hodnota, smerodajná odchýlka
Lineárna regresia
Medián, kvartily
Popisná štatistika
Výpočet permutácie, variácie a kombinácie
Regresná analýza
Histogram, bodový graf
Stĺpcový graf
Výsečový graf
Počet zoznamov 26 x 6
Maximálny počet položiek:  999
Generátor náhodných desatinných čísel
Generátor celých náhodných čísel
Test dobrej zhody, analýza rozptylu, F test,
Testy s normálnym a studentovým rozdelením pravdepodobnosti
Simulácia pravdepodobnosti (doplnok)
Rozdelenie pravdepodobnosti

Diferenciálny a integrálny počet
Numerické integrovanie
Numerické derivovanie
Maximum, minimum

Programovanie
Pamäť vzorcov
Programovanie vlastných funkcií
Textové funkcie
Podpora jazyku Python

Finančné funkcie
N, %, I, PMT, PV, FV – Finančné funkcie (počet období, percentá, úroková miera, platba, súčasná hodnota, budúca hodnota)
Amortizácia

Funkcie s úrokmi
Výpočet efektívnej úrokovej miery
Výpočet jednoduchého a zloženého úročenia
Dátum splatnosti
Funkcia pre prácu s dátumami
Výpočet odpisov
Výpočet dluhopisov
Cash flow analýza
Výpočet ceny, nákladov a zárobku

Všeobecné
Doplnkové aplikácie /add-ins
Možnosť update operačného systému
Tabuľkový kalkulátor
Physium (predinštalovaná doplnková aplikácia (Add-In))
eActivity
Funkcia QR code
Možné připojenie C-Lab / ECON 4
Ochranné pevné púzdro
Kábel pre prepojenie dvoch kalkulačiek
Automatické vypnutie
Možnosť pripojenia s PC
Emulator-Software (nie je súčasťou)
Baterie : 4x AAA
Rozmery (V x Š x H mm): 176 x 84 x 19
Približná hmotnosť: 190 g
Odporúčaná MOC 169 €

Na stiahnutie